8 attityder gentemot digitalisering av rekryteringsprocessen | WAP

8 attityder gentemot digitalisering av rekryteringsprocessen

8-attityder-mot600x400

När vi startade upp Work and Passion utgick vi från både kandidater och företags problematik gällande dagens arbetsmarknad och rekryteringsförfarande. Vi fick då hjälp av Josefin Koko Ekholm som gjorde en undersökning av företags attityder till att digitalisera rekryteringsprocessen. Utgångspunkten var att undersöka hur personer i ledande positioner uppfattar Work and Passions nya förmedlingstjänst inom HR-tech. Svaren i rapporten kommer från 13 stycken respondenter tillika beslutsfattare inom rekrytering. Majoriteten av respondenterna arbetar i Stockholm på mellanstora eller stora bolag med inriktning mot tjänstemän. Här följer en sammanfattning av denna rapport och undersökning som listar åtta stycken slutsatser.1. Rekryteringsmarknaden

Samtliga respondenter talar om ett nytt sätt att arbeta gentemot tidigare traditionella rekryteringsprocessen. Idag lägger många rekryterande chefer tid på att searcha kandidater, främst till specialisttjänster och uttrycker även att det är svårt att hitta de kandidater som inte söker aktivt. Forskning visar att digitala e-HRM system mognar ute i arbetslivet.2. Effektivitet

Respondenter uttrycker att denna tjänst kortar ner rekryteringsprocessen i tid. Vidare uttrycker man att om tjänsten även kan säkra kvalité på kvalificerade kandidater effektiviserar den processen även ekonomiskt och skulle i det läget vara ett lönsamt alternativ för rekryterande företag. Forskning visar att HR-funktioner som använder digitala lösningar lyfter organisationer till en helt ny nivå, digitala e-HRM system har potential att förenkla, korta ner och effektivisera för organisationer att nå deras mål.3. HR går från admin till strateg

Respondenter uttrycker att digitala e-HRM system underlättar de administrativa bitarna för HR och detta ger HR möjligheten att lägga sin tid på mer kvalitativa frågor. De respondenter som ser HR inom organisationen som en strategisk funktion snarare än en administrativ funktion är mer positiva till e-HRM. Detta ligger i linje med tidigare forskning vilken visar att med hjälp av digital teknik kan HR-funktionen utvecklas från att vara operativ till mer strategisk. Forskning visar att storlek på organisation påverkar inställningen till digital teknik, i större organisationer ökar administrativa sysslor och då ses digitala hjälpmedel som en lösning.4. Personlighet stor betydelse

Respondenter uttrycker att det är svårt att digitalisera hela rekryteringsprocessen eftersom kandidatens personlighet har en stor betydelse. Rekryterande chef vill mäta kandidaters driv, motivation och personlighet. Respondenter uttrycker att med denna typ av tjänst kan erfarenhet hamna i fokus före personlighet. Vidare funderar respondenter över hur interaktionen mellan rekryterande chef och kandidat ser ut i en digital process.5. Arbetsgivarvarumärke

Flertalet respondenter uttrycker en oro för det arbetsgivarvarumärket man arbetat fram inte skulle vara lika tydligt om man arbetar med denna tjänst. Rekryterande chefer vill att kandidater söker till just deras företag, andra respondenter nämner däremot att det inte är så marknaden ser ut idag.6. Digital erfarenhet påverkar organisationskulturen

Respondenter som idag har digitala processer är positiva till digitalisering av rekryteringsprocessen. Forskning visar att viktigaste faktorn om man lyckas implementera e-HRM är personers attityder till e-HRM inom organisationen. Har organisationen redan en god bild av digital teknik kan e-HRM enkelt implementeras. Respondenter uttrycker även att kulturen inom rekryterande företag behöver vara tillåtande till en sån här typ av tjänst för att kunna implementera den fullt ut eftersom det är flera parter i en rekryteringsprocess.7. Inställning till förändring

Den främsta osäkerheten bland respondenter till att prova denna tjänst handlar om att det är en ny tjänst på marknaden. En majoritet av respondenterna uttrycker sig positivt till denna tjänst. Forskning visar att använda sig av digitala hjälpmedel hjälper organisationer att ses som moderna och framgångsrika. Respondenter som har en redan god inställning till digitalisering menar på att företag måste digitalisera sig. Forskning belyser att mottaglighet till förändring är nyckel för att digital teknik ska implementeras. Detta innebär en förändring i arbetssätt och hur effektivt en implementering blir beror därför på anställdas mentala inställning. Respondenter uttrycker att har rekryterande chef idag inte tillräcklig kompetens inom search är denna tjänst ett alternativ att ha som tillägg i nuvarande rekryteringsprocess. Andra nämner även att i och med att det även blir ett förändrat sätt för kandidater att söka jobb på ställer dem sig frågande till om de finns i denna kandidatbanken.8. Att implementera digital HR

Forskning visar att för att kunna nå den fulla potentialen av en digital lösning inom HR är det avgörande hur det presenteras i specifika organisationer och avdelningar. Forskning visar att användare behöver vara övertygade om lösningens värde för att HR ska kunna arbeta med detta effektivt och man vinner förtroende genom visa användbarhet samt funktion. Detta visar även respondenter genom att uttrycka en osäkerhet att testa en ny tjänst på marknaden, man vet inte vad det kommer att ge för resultat.Sammanfattning

Undersökningen som gjordes visade att det läggs mer och mer tid på att söka kandidater än vad det har gjorts tidigare. Den nya förmedlingstjänsten som Work and Passion erbjuder skulle korta ner tiden för sökandet och bli lönsam om kvaliteten på kandidaterna är hög. Dagens HR-strateger kan lägga tid på att vara just strateger och inte tid på att jobba kvantitativt.

Respondenterna anser att det är svårt att digitalisera hela rekryteringsprocessen, personligheten spelar stor roll vid en rekrytering, något som inte fångas upp om man digitaliserar fullt ut. Work and Passion har valt att digitalisera endast en del av processen på grund av just detta. Företaget sköter själva sina intervjuer just för att det är de som kan avgöra om personen kommer passa in i deras kultur. Vissa av respondenterna ansåg att tjänsten är en nackdel då arbetsgivarvarumärket inte alls kan nyttjas. Kandidaterna söker inte tjänsten själva utan matchas, företaget kan då inte dra nytta av att de är ett attraktivt varumärke som kandidaterna vill jobba hos. Till sist kan vi se att de företagen som snabbast kommer hänga med i digitalisering av rekryteringsprocessen är de företag som har en digital mognad, som redan jobbar digitaliserat i andra områden.

Work and Passion är en förmedlingstjänst som gör det möjligt för den som söker jobb att tjäna pengar på sitt CV. Registrera dig gratis och fyll i din profil för att vara synlig för hundratals arbetsgivare som söker personal med olika kunskap och kompetens.